Sırrı Süreyya Önder: Ben kürt kökenli değilim

2011-04-19 19:29:43

Sırrı Süreyya Önder Ben kürt kökenli değilim, Türkmen bir ailenin çocuğuyum

Kategori: Video Haber

TÃœRKMEN MÄ°??? 01.01.1970 00:33:31
NASIL BÝR TÜRKMENSÝN DÝYARBAIR ÞÝVESÝYLE KONUÞUYOR TÜRKMENÝM DÝYOR... KÜRTLEÞMÝÞSÝN SEN..
ali 01.01.1970 00:33:31
ermenisin
elazığlı 01.01.1970 00:33:31
tam ülkücü tipi var yanlýþ parti seçip kendine yazýk etmiþ
dgh 01.01.1970 00:33:31
eee ne yapalým deðilsen ne adamlar var ya artýk ne yapacaklarý bilmiolar.. yok kürt deilim yok türk deilim offfffffffffff
amed 01.01.1970 00:33:31
adam gibi adam insan olmak yeterlidir.
doğubeyazıtlı sebih 01.01.1970 00:33:31
adam gibi adam sýrrý süreyya önder
barış 01.01.1970 00:33:31
sizin gibi barýþý isteyenlere ihtiyacýmýz vardýr teþekkürler
Gula Merdine 01.01.1970 00:33:31
Ona bakarsaniz TURK gerilla\\\'lar var.. Belliki Turker bile bikmis bu devletten!
vtrz 25.07.2011 22:31:53
SEN BIRAK TÜRKÜ kürdü ÝNSAMISIN HABER VER. SEÇÝM BÜRONDA 35 MOLOTOF KOKTEYLÝNÝN NE ÝÞÝ VAR. Ben sosyaldemokratlardan, komünistlerden, solculardan tiksiniyorum, aðýzlarýndan düþürmedikleri, barýþ, demokrasiyi bozanlar hep bunlar ve silahlý terör örgütlerinin %99\\\'u neden hep sol örgüt, neden savaþla terörlemi gelecek barýþ
Levent ÖZ 24.08.2011 00:41:02
Ya bunlar hep ayak! Türkmenmiþ geçsin bunlarý aslý kürttür... Benim Adýyamanlý arkadaþlarým va rabi kardeþ, orada yetiþmiþ olamalarýna raðmen Türkçeleri bundan çok çok daha iyi! Salla Süreyya!
VARTOLU SUBAÞÝ 16.12.2011 10:37:43
turkleþmýþ kurtlesmýþ bený baglamýyo ýnsan olmus ýnsan bený baglýyan bu adam olmak herkese nasýp olmaz ne mutlu sana guzel ýnsan hakkatende öndersýn anan mutlu olsun evlat dogurdum desýn onun ayaklarýný operým serefle MILIYETIN DEYIL YUREGINI ONE SUREN BUYUK INSAN SPASS
ali alkýþ 12.04.2013 17:59:59
madem türkmensin neden türkiye cumhuriyetini parçalamaya çalýþýyorsun. ancak hainler yapar böyle bir þeyi. türküm derken ayak yapýyorsun. senin türklüðün falan yalan. Tamam türklerde de var soysuz olanlar. Onlarda ülkeyi bölmeye çalýþýyorlar. bunu da alenen yapýyorlar ama senin ben türkmenim demen biraz manidar.
ali alkýþ 12.04.2013 18:10:37
alo admin efendi neden yayýnlamýyorsun yorumlarýmý. sen de mi bölücüsün yoksa
salih 05.03.2014 11:32:33
bu nasýl vicdandýr ki hamile kadýný öldürmek vatana ihanet etmek bölücülük etmek köyleri basýpta asker yaptý demek gencleri çoçuklarý kullanmak her gence her fidana nefret tohumlarýný ekmek bu nasýl bir vicdandýr ki evleri basýp daða geleceksin diye tehdit etmek bu nasýl vicdandýr ki zehir ve kaçakçýlýk yapýp pazarlamak ve paralarýný örgüte vermek ve gurbettte yaþayanlardan para almak siz haklý olduðunuz için mi o þerefsiz milletler arkanýzda sizin sizi sývazlasýnlar sonrada biz size toprak verelim ben o zaman görecem sizin halinizi þuan sývazlayanlar o zaman anannýzý aðlatacaklar tarih boyunca korkulan bir milleti böyle stratejik yöntemlerle yýkmak isteyenler amacýna zaten ulaþamayacaklar ve daha neler . kalsýn süreyya o vizdansa senin olsun biz almayalým.þimdi bu þerefsizlikler neden dolayý yapýlýyor ona gelelim sen ve senin gibiler bana göre herkes gibi gayet özgürsünüz.her konuda vay efendim benim anam türkçe bilmiyor kendi dilinde ekmek alamýyor hastahanede derdini anlatamýyor vay efendim bize iþ vermiyorlar kürdüz diye vay efendim ikinci sýnýf muamelesi görüyoruz dýþlanýyoruz vay efendim bize iþkence yapýyorlar vesaire þimdi bunlar diyelim oldu bu olumsuzluklar bu olumsuzluklar olduðu için mi siz canlara kýyýyorsunuz bu sudan sebebler yaþandýðý için mi yaðma yýkma yakma yapýyorsunuz bunlar oldu diye mi siz kendi çoçuklarýnýza nefret kin öfke dolduruyorsunuz sana soruyorum ey mahluk sence bunlar adil mi???yani sen bu olumsuzluklarýn karþýsýnda sana yýkma yakma öldürme yaðmalama kandýrma zehir tacirliði ve kaçakçýlýk yapma hakkýný mý veriyor hee biz iþkence gördük bana bak bana iþkence gören sen deðilsin bu ülkede saðcýsý solcusu alivisi sünnisi müslümaný lazý çerkezi herkes iþkence gördü eski olaylarda ama onlar ne yaptý aðlamadý vatana sahip çýktý siz ne yaptýnýz ihanet ettiniz.sen þuna desene kardeþim ben ülke istiyorum vatan istiyorum açýk açýk sanki buna hakkýn var mýþ gibi git kürdistan zaten var oraya git.madem siz lazlarý da ezik gördünüz onlarada dediniz siz de hakkýnýzý isteyin bayrak isteyin onlar size bayraðýmýz ankarada sallanýyor dedi madem onlarda haklýydý haklarýný neden aramadýlar.zaman kardeþlik zamaný hainlik zamaný deðil.bakýnýz bu çatýyý çok ararsýnýz gelen gideni her zaman aratmýþtýr.bence bunlar iyi günleriniz bu çatý altýnda yaþamak güvenli aklýnýzý baþýnýza toplayýn bana bir kürt abim bize hiç iþ vermediler bizi ezdiler falan dedi sen emeklimisin diye sordum emekliyim dedi kaç günden diye sordum 7556 günden dedi bende dedim ki madem sana hiç iþ vermediler bu ülkede sen nasýl emekli oldun dedim sustu kaldý bu nasýl iþ ya kardeþim þu ezilmiþlik duygusunu atýn artýk üzerinizden gelin kardeþçe yaþýyalým ben daha diyeyim...
m.salih 21.05.2014 21:48:45
sizin gibi düþünmeyen herkes bölücü her kes terörist..doðu da olan katliamlar pisliklere kim þahit olsaydý sýrrý gibi düþünür olmasý gereken yerde olurdu...ya þerefli bir hayat yada þerefli bir ölüm...
COVGAR 1 gün önce
SEN KÜRT KÖKENLÝ DEÐÝLÝM DÝYORSUN TÜRKMEN\'ÝM DÝYORSUN DA KÝME NEYE HÝZMET EDÝYORSUN KÝMÝN ÇIÐIRTKANLIÐINI YAPIYORSUN