Suriye'de çürümeyen ceset herkesi şaşırttı

2012-12-20 10:12:29

Suriye'de çürümeyen ceset herkesi şaşırttı Suriye'de mezarlığa nakledilmek istenen 2 cesedi görenler şok oldu.

Kategori: Video Haber

sahte yalan dolan 20.12.2012 11:40:54
Internet sahte görüntüler, montaj videolar ve mide bulandýrýcý yalanlarla dolu kirli bir dünya. Bu görüntü de onlardan biri. 2 yýllýk toprak sýkýþmýþ ve sertleþmiþtir, adamlar yumuþak topraðý elle kazýyor. Üstelik çürümüþ bir ceset olduðunu tahmin ettikleri mezarý kim elle kazar.
tolga 20.12.2012 12:03:44
ýlgýnc
mehmet emin 20.12.2012 10:55:29
bizde yedik..

bu yalan videoyla insanlarý suriyedeki ölenler þehittir muamelesi yapmaya çalýþmýþlar.
insanlarýda bu þekilde þehadetlikle kandýrýyorlar.
yemedik kardeþ yemedik 20.12.2012 17:04:18
bizde yedik. esed yanlýlarýnýn ve rejim uðruna savaþanlarýn þehit olduðunu göstermeye çalýþmýþlar ama olmamýþ be arkadaþlar. o kadar zamanlýk toprak o kadar yumuþak olmaz, adamlar elleri ile temizliyorlar, sanki sahildir öyle yumuþak ve hafif kumu olsun. adamlarýn üstleri o kadar temiz olur mu hiç. tamam üstlerine poþet sarýlmýþ ama altlarýnda bir þey yok. o toprak hiç mi su almadý yada hiç mi böcek yok o toprakta. dikkat ederseniz çýkarýlan 2. adamýn kafasýnýn arkasýndan kimse tutmuyo ama buna raðmen boynu geriye düþmüyor,dim dik duruyor. bu adamlarýn þehit olmadýðýný düþünmemle birlikte ölü olduklarýna bile inanmýyorum.
gerek yok 20.12.2012 10:50:30
þehit olanýn cesedi çürümez .
bir dost 20.12.2012 21:20:29
pisikolojik harb dairesinin iþleri bunlar.
Hakan türkoðlu 20.12.2012 17:48:33
1.si topraðý kazan hiç kimse þaþýrmýyor.. Videoyu izleyip þaþýranlar ancak bu görüntülerdekilerin yeni öldürülmüþ ve daha birkaçgünlük ceset oldugunu idrak edemeyecek kadar kafasý basmayanlardýr.

2.si 2 yýlda su, yaðmur, üzerinde gezinmeler, üzerine basmalar, hiçbiri olmadý kendi agýrlýgýndan dolayý toprak çöker ve sertleþmiþ tabaka oluþur.

3.sü biyolojik olarak tüm canlýlar yaþam fonksiyonlarýný yitirince çürümeye baþlar. Þehit olan çürümez diye birþey yok, bu kadar da yalan yanlýþ þeylerle kimse kimsenin beynini yýkamaya çalýþmasýn!
Seferoglu 20.12.2012 17:53:24
Ya Kardeþim siz bizim Türkleri harbiden aptal sanýyorsunuz ben bunu bu video haberiyle kanaat getirdim.. Neymiþ efendim Esad güçlerinin öldürdüðü muhalifmiþ gömülen, ki o þahýs esad yönetýmý ýýcýn terorist statusunde ama ne hikmetse adamýn çenesini baðlamýþlar elbýselerý tertemiz birde güzelce naylona sarýlý olarak buluyorlar..yani o caniliði yapacak birde üstüne adamý gömerken bir merasimi yapmamýþ olacak.. siz gidin bu yalan yapmacýk videolarý komedi sitelerine satýn ..
EMRE 20.12.2012 18:04:43
Naylona biþey olmamýþ daha ilk gün ki gibi duruyo daha !!
Adem 20.12.2012 17:26:02
Ýnþallah þehit olmuþlardýr. Allah rahmet eylesin. Makamlarý cennet olsun. Zalim, münafýk ve kafirler için ise çok yazýk, çook............
yalandan kim ölmüþ 20.12.2012 15:35:27
müslüman degilimki bunlarý yutayým
DFS 20.12.2012 15:35:42
BÖYLE BÝR OLAYIN OLAMAYACAÐINI DÜÞÜNENLERÝN ÝMANINI SORGULAMALARI GEREKÝR. Lakin her gönünen de doðru deðildir.Mesela bu video propaganda yapmak için belkide 2 saat önce gömülen bir kiþinin topraktan çýkarýlma görüntüleridir. Kendilerince senaryo kurup esad a karþý savaþanlar þehittir algýsýný oluþturmak istemiþ olabilirler.
LAZ OSMAN 20.12.2012 16:05:48
kurnazca bir taktik ne hikmetse elbiseleri bile tozlanmamis bizde yedik::):):):):):) birde elle cok rahat kazilabiliyordu uzerlerine atilan pisette sanki 10 dakka once atilmis gobo kafalarina sarilan beyaz bez aynen oyle 10 dakka once sarilmis gibi millete bak sehit olacaksiniz bu goruntuyle kandiracaklar
mehmet yasar 13.05.2013 19:16:32
çok süper insanlara bir örnektýr alana
helhel 01.07.2014 21:25:21
yalandan kim ölmüþ sana sorarým bunun muslumanlýkla alakasý yok her dinde böyle inanýþlar var ama sen ateistse n o baþka
Ender GÖNDER 09.08.2014 06:31:21
hortum nerede hortum? Hortumu nereye koymuþlar?Baþucuna mý kýçýnamý girmþ hortum?