Fethullah Gülen: Bedduam çarpıtıldı

2013-12-23 06:00:32

Herkul.org'da Fethullah Gülen'in tepki çeken bedduası üzerine açıklaması yayınlandı. Fethullah Gülen, Birlik, Dirlik ve Beraberliğin Yolu başlıklı son sohbetinde yolsuzluk operasyonu üzerine sarfettiği bedduanın bazı art niyetli çevreler tarafından çarpıtıldığını, bunun da yanlış anlaşılmasına neden olduğunu söyledi.

Kategori: Haber ve Televizyon

isimsiz 05.09.2014 12:19:56
Zaten ilk zamanlardan itibaren Fetullah Hocanýn suratýnda müslüman kimliði olmadýðý için kendisinden þüpheleniyordum. Þüphelerim ne yazýkký doðru çýktý. Hoca müslümanlara verdiðin zararýn hesabýný inþaallah yarýn ahirette Cenab-ý Allah senden sorsun.
mansur 23.12.2013 06:11:00
yavv hoca he he
abdullah 23.12.2013 06:18:47
yav he he
sercan 23.12.2013 06:21:59
Kývýr FETO KIVIR
tayyar 23.12.2013 06:27:44
he yav heee...demedin, diyemedin...
..... 23.12.2013 06:35:13
yuh idanemenin orda ne iþi var .............
ERZURUMLU 23.12.2013 06:46:01
hocam... birileri amerikan elciliðine bir diðeri kandil daðýna sýðýnanlar varken siz MEMLEKETE HÜKÜMETE sahip cýkacaðýnýz yerde beddualar söylediniz...bunu hicmi hic unutmayacaðýz.. keþke hicmi hic konuþmasaydýnýz..
derya 23.12.2013 06:53:02
hoca hoca küçük atta tavuklar yesin tencere dibin kara seninki benden kara
ensar 23.12.2013 06:55:59
sen çok beyazsýn hoca
MAhmut 23.12.2013 08:09:20
Bu beddua affedilmez. Sen kara vicdanlý deðilsen, Afganistanda, Irakta, Mýsýrda, suriye ve Türkiyede oyunlar sergileyen Amerikaya ve Israil\\\'e de ayný þiddette bir bedduaný görmek istiyoruz. Sahi þu herkül ne ki? Koca Türkçede baþka kelime mi bulunamadý da bir Yunan-Roma tanrýsýnýn adý kullanlýyor.
HELE HÜS YAW 23.12.2013 08:05:59
Sayýn Hocam günde 3 defa siyasi açýklama yapmanýzda kabak tadý verdi.Tehdit ediyorsun ertesi gün tepki gelince yanlýþ anlaþýldý,beddua ediyorsun ertesi gün aslýnda ben onlara deðilde þunlara .... artýk bir sussan
Orhan 23.12.2013 07:27:34
Amerikan uþaðý olma hoca... Gel Türkiyede cemaatine sahip çýk. senin cemaatin sanki farklý emniyetin ihaleleri mercek altýna alýnsýn....
levent baþtürk 23.12.2013 07:30:20
ALLAH yarattýðý imana sahip çýkabilecek kudretdedir.yýllarca sende var olduðuna inandirdiðýn imanýn,yaptýðýn bu beddua ile aslýnda sende hiç olmadýðýný kendi aðzinla sana ikrar ettiren ALLAHA þükürler olsun.
Emre 23.12.2013 07:33:39
Allah size Hocaefendi\\\'yi anlamayi nasip eder ÝnþaAllah. Amin.
birisi 23.12.2013 07:41:21
ve hoca toparlamaya çalýþýr...
cihat 23.12.2013 07:45:13
hocam sizi anlamayan o kara kalplere Allah dogru yolu göstersin..
ert 23.12.2013 07:50:17
býrak hoca býrak seni tanýdýk biz
son söz 23.12.2013 08:06:08
dershaneyý kestý ne dýyecegýný sasýrdýn sený menfaatci sözde dinci
celal 23.12.2013 08:10:57
kývýr bakalým kývýr paralarýn musluklarý kesileceði haberini aldýydýn sibel can gibi kývýrýyorsun kývrýlýyorsun senin siyasetle ne iþin var
o.e 23.12.2013 08:15:16
hocam bu insanlar seni zor anlar .gerçekler zaman anlaþýlýr seni çok seviyorum.
Hüsrev 23.12.2013 08:20:29
Hepsini anladýkta saflarýn belli olduðu bu zamanda Cematin ABD, AB, Ýsrail ve içerideki iþbirlikçilerinin yanýnda iþi ne?
Mecit KAYRABAY 23.12.2013 08:23:49
Hoca yanlýþ anlaþýldý veya anlaþýlmadý. Sen bu bedduayý Mavi marmarada vatandaþlarýmýzý þehit eden kansýzlara karþý yaptýn mý yapmadýn mý? Yapmadýn. Üstüne üstlük izin almalarý gerekirdi dedin. Parapla kol kola gezdin dinler arasý diyolag adýna gittin islamý ayaklar altýna aldýn. Kur-an\\\'a karþý hareket ettin. Allah seni islah etsin. Yazýk arkanda duran Risaleleri okumuþsun ama feyizlenememiþsin.
taha yusuf 23.12.2013 08:24:25
bi müslümana yakýþan laflar mý bunlar. yazýklar olsun sana ve sana inanan o saf insanlara. artýk açýn gözünüzü bu adam iyi bir tiyatrocudur sahtekardýr. islama yahudilerden çok zarar veriyor. zaten yahudilerle ve abd ile iþbirliði içerisinde. o beddualarýn 100 mislini sen kendisi hakediyor
a .b 23.12.2013 08:41:06
gerçek yüzünü halk gördü boþuboþuna yorulma, islam dinini kendi menffatleri doðrultusunda kulanarak koltuðunuzu göçlendirerek zengin oldun keþke dünya malýný sevdiðin kadar dinini sevsen cenetlik olurdun hoca efendi
ALPER 23.12.2013 08:28:24
para insana neler yaptýrýyor bunu en iyi sen gösterdin kuyruguna basýlýnca nasýlda ciyakladýn .. o kadar müslüman kaný akarken neden bu kadar tepki vermedin ?
Bir kul 23.12.2013 08:28:32
Konularýn çarpýtýlmaya çok müsait olduðu dönemlerde fevri çýkýþlar çok tehlikelidir ...Allah bizleri fitneden ve fitneye sebebiyet vermekten muhafaza buyursun..Ya Rabbi bizler ne günah iþledikte sen bizim aramýza bu tefrikayý soktuysan o günahýmýz için Senden binlerce kez af diliyoruz affet bizi tekrar kardeþler eyle ..amin
þakir 23.12.2013 08:29:31
Anlayana sivrisinek saz anlamaya na davul zurna az.
isa kara 23.12.2013 08:40:47
birak bu ayaklari hoca////deki ben yanlis yaptim//////////belki affedilirsin
ESAD ÝBRAHÝM 23.12.2013 08:42:09
SEN VARYA SEN BU KADAR MÜSLÜMAN ÖLDÜDE SAHÝP ÇIKMADIN ÞÝMDÝ KONUÞUYON YÜRÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ÝÞÝNE GELENÝ AL GELMEYENÝ ALMA
Her Þeyin Yanlýþ Senin 23.12.2013 08:42:27
Anlayanlar seni doðru anladý!Gerçek yüzün ortaya çýktý.Yanlýþlýk sende.